Gamla Östersund

Stadgar

Föreningen Gamla Östersund

Stadgar antagna vid konstituerande möte den 23 oktober 1923, med ändringar 1930, 1951,1958, 1994, 1995, 2001, 2012 och 2022

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är FÖRENINGEN GAMLA ÖSTERSUND och har sitt säte i Östersund. Org. nr 893200–4305

§2 Målsättning och uppgifter

Föreningen är en religiöst och politiskt obunden förening med uppgift att samla för Östersund intresserade personer, vilka vill vårda och bevara Östersunds från historisk, topografisk, konstnärlig, kulturhistorisk och miljömässig synpunkt värdefulla minnen, samt verka för att historiska och konstnärliga krav tillgodoses vid Östersunds förändring och utveckling. I detta syfte vill föreningen samla bidrag till Östersunds historia i vidaste mening, samt i skrift och bild återge desamma, ge liv åt märkligare tilldragelser och personligheter och bidra till Östersunds förskönande.

Föreningen ska bl. a;

 • förvalta föreningens samlingar
 • driva Stadsmuseet i Östersund
 • utge årsskrift
 • stimulera till forskning om Östersunds historia
 • förvalta och administrera de stiftelser som föreningen har fått i uppdrag att sköta.
 • på stadens grundläggningsdag den 23 oktober hålla ett högtidsmöte
 • bevaka och yttra sig i ärenden rörande stadens historiska bebyggelse.

§3 Medlemskap

Varje person som uppskattar föreningens syften och visar intresse för Östersund och föreningen, kan bli medlem, efter intresseanmälan.

Styrelsen kan besluta om uteslutning.

Till hedersmedlem i föreningen kan den kallas, som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens syfte. Hedersmedlem utses av föreningen på förslag av styrelsen.

§4 Medlemsavgift

Årlig medlemsavgift erlägges med belopp som av föreningen fastställs vid ordinarie årsmöte. Inbetald medlemsavgift ger tillgång till föreningens aktiviteter och ger rätt att delta i årsmöte. Medlem som inte fullgör sina ekonomiska åligganden eller på annat sätt motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas. Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift.

§5 Årsmötet

Föreningen håller ordinarie årsmöte senast den 31 mars. Styrelsen beslutar om tid och plats för mötet. Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen genom skriftlig kallelse till samtliga medlemmar och visas på föreningens hemsida. Kallelse till ordinarie årsmöte ska ske senast 14 dagar före mötet då också årsredovisningen blir tillgänglig. Medlem kan lämna förslag på fråga, som ska behandlas på årsmöte. Sådan fråga ska lämnas skriftligen, senast en månad före årsmötet, till styrelsen för behandling.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas;

 • val av ordförande för årsmötet
 • val av sekreterare för årsmötet
 • fastställande av röstlängd
 • val av 2 personer att justera årsmötesprotokollet tillika rösträknare
 • fråga om årsmötets behöriga utlysande
 • styrelsens årsredovisning
 • revisorernas berättelse
 • fastställande av resultat- och balansräkning
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • fastställande av medlemsavgift
 • fråga om arvoden
 • beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
 • val av föreningens ordförande för en tid av 1 år
 • val av 4 – 6 styrelseledamöter för en tid av 2 år (2 – 3 väljs varje år)
 • val av 1 – 2 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år (1 – 2 väljs varje år)
 • val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter för en tid av 1 år
 • val av 3 medlemmar att ingå i valberedningen, varav en är sammankallande
 • övriga i kallelsen anmälda ärenden
 • styrelsens förslag till hedersmedlem

Information om styrelsens sammansättning ska läsas vid årsmötet

 

Till extra möte kallas föreningen när styrelsen därtill finner anledning. Kallelse till extra möte sker på samma sätt som till ordinarie årsmöte. På extra möte ska endast punkterna 1 – 5 samt de ärenden, för vilka extra möte utlysts och vilka angivits i kallelsen.

Val verkställas, då omröstning begärs med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.  Om omröstning behövs för att fatta beslut, ska den verkställas öppet. Vid lika röstetal gäller såsom föreningens beslut den mening som mötesordförande biträder.

§6 Styrelse

Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse, bestående av föreningens ordförande och 4 – 6 andra ledamöter med 1 – 2 suppleanter.

Styrelsen utser inom sig ansvariga för de funktioner som krävs för att fullgöra styrelsens uppdrag.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse.

Kallelse till möte kan ske om minst hälften av ledamöterna så kräver.

Vid dessa sammanträden förs protokoll och ska minst hälften av ledamöterna vara närvarande för att fattade beslut skall vara giltiga.

§7 Revisorer

Föreningen ska ha 2 revisorer jämte 2 revisorssuppleanter.

Revisorerna ska också granska de stiftelser föreningen förvaltar.

§8 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§9 Ändring av stadgar

Förslag till ändring av stadgarna ska behandlas på två möten, varav ett ordinarie och anses inte antaget om inte vid båda mötena likartade beslut blivit fattade.

Sådant förslag ska för att komma under föreningens prövning inlämnas skriftligt till styrelsen minst en månad före det möte, vid vilket det önskas upptaget till behandling. Fråga om stadgeändring ska anges i kallelsen.

§10 Föreningens upplösning

Om föreningen upplöses, ska dess samlingar och övriga tillgångar överlämnas till Östersunds kommun eller lämplig organisation att användas för ändamål, som § 2 stadgar. De stiftelser föreningen förvaltar ska, efter överenskommelse med föreningens huvudbankförbindelse, överlämnas för förvaltning till denna enligt de stadgar, testamenten och andra handlingar som behandlar förvaltningen.