Gamla Östersund

Stipendier

Stiftelser och fonder

Föreningen förvaltar ett antal stiftelser och fonder. Ur några av dessa delas årliga stipendier ut.

Ur Margareta och Robert Berghagens stipendiefond delas stipendier ut för vetenskaplig forskning om Östersunds historia och utveckling mellan år 1786 och 1971.

Ur Anna och Gottfrid Romans understödsfond delas årligen bidrag ut för främst olika sociala projekt inom Östersunds kommun.

Ansökan om stipendium ur Margareta och Robert Berghagens stiftelse

1. Stipendium kan sökas av enskild person, ung eller gammal, som under året forskat om Östersund. Forskningsresultatet/dokumentationen skall lämnas in till FGÖ för bedömning.

2. Stipendieansökan kan även lämnas av förening eller företag. Nomineringen skall motiveras skriftligen.

Ansökan/nominering skall vara FGÖ, Rådhusgatan 42, 831 34 Östersund tillhanda senast den 1 december årligen. Inkomna ansökningar/nomineringar behandlas av en stipendienämnd om fyra personer, som fastställer vem eller vilka som tilldelas stipendium. Utdelningen sker vid föreningens årsmöte i mars.

För ytterligare upplysningar kontakta: christina.wistman@jamtli.com

Arkitekt Robert Berghagen

Stadgar för Margareta och Robert Berghagens stiftelse

§ 1 Som grund för dessa stadgar ligger ett testamente som tillkom den 18 december 1986.

§ 2 Huvudmannen för stiftelsen är Föreningen Gamla Östersund. Föreningen svarar för stiftelsens ekonomi och förvaltning.

§ 3 Stiftelsens nämnd om fyra personer utses av huvudmannen och väljs för kalenderår. En ledamot väljs på två, de övriga för ett år. Nämnden skall som stöd för sitt arbete ha en professor i historia.

§ 4 Nämndens uppgift är att till en eller flera personer årligen utdela stipendier av de medel som ställts till förfogande enligt stadgarna för stiftelsen. Forskningen skall avhandla Östersunds historia och utveckling från 1786, då staden grundlades, fram till utgången av 1970, då Östersund och angränsande områden ombildades till Östersunds kommun. De geografiska gränserna för Östersunds stad 1970 finns med som bilaga 1 (ej här).

Stipendium kan sökas av enskild person, ung eller gammal, som under året forskat om Östersund. Forskningsresultatet/dokumentationen skall lämnas in för bedömning. Stipendium kan även utdelas till enskild person, efter nominering av förening eller företag. Nomineringen skall motiveras skriftligen. Nämnden skall i en annons i länets tidningar informera om Berghagens stipendiefond.

§ 5 Stipendienämnden skall senast den 15 februari till styrelsen avge verksamhetsberättelse. Till nämnden skall ett årligt arvode utgå. Detta utgår i efterskott och bestäms av föreningens styrelse.