Gamla Östersund

Årsmöte 23 mars med Föreningen Gamla Östersund

Föreningen höll sitt årsmöte onsdagen den 23 mars i Östersunds biblioteks samlingssal med 27 medlemmar närvarande. Ordföranden Peter Berg hälsade välkommen och överlämnade klubban till Olle Amelin som ledde årsmötesförhandlingarna.

Vid mötet omvaldes Peter Berg till föreningens ordförande. Styrelsen består i övrigt av Lennart Sundström, Christina G Wistman, Christer Kling, Björn Nilsson, Minna Lehtomäki och Kjell Zakrisson. Suppleant är Christer Holm. Göran Modén och Tomas Frank utsågs till hedersmedlemmar.

Ur årsredovisningen för 2021 kan nämnas att högtidsmötet på stadens födelsedag den 23 oktober åter kunde hållas på Rådhuset efter uppehållet på grund av covidrestriktionerna. Ett 90-talpersoner deltog och serverades en trerätters middag. Vid middagen berättade Bengt Sehlstedt om biografen Sveasalongens historia grundat på en artikel han skrivit till föreningens årsskrift.

Årsskriften som var den 84:e i ordningen presenterades vid högtidsmötet av redaktören Agne Svärd och delades som vanligt ut till mötesdeltagarna som avslutning på mötet. Tidigare på dagen hade årsskriften presenterats vid ett välbesökt boksläpp på Stadsmuseet.

Föreningens hemsida har en jämn ström av upp till 1 000 besökare per månad. Mest besökta delar är bildarkivet och de inskannade årsskrifterna.

Antalet deltagare i facebookgruppen som föreningen administrerar, numera under namnet Gamla Östersund, fortsätter att öka och var mot slutet av året uppe i över 10 200.

Under året har 8 yttranden över förslag till detaljplaner lämnats till Östersunds kommun.

En inventering av föreningens föremålssamling har påbörjats med sikte på att bygga upp en digital föremålskatalog.

Ett avtal har träffats med Uppsala universitet att få använda föreningens digitala 3D-modell av det rivna cellfängelset i sin civilingenjörsutbildning. Ett avtal har också träffats med Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik i Östersund att använda modellen i deras verksamhet.

Efter mötet överlämnade Peter Berg 2021 års stipendium på 20 000 kr ur Margareta och Robert Berghagens stiftelse till Sten Rentzhog med motiveringen att han genom sin yrkesgärning starkt bidragit till Östersund som besöksmål och med sin verksamhet påverkat stadens utveckling och historia vilket Jamtli/Jämtlands läns museum är en permanent påminnelse om.

Sten Rentzhog berättade sedan utifrån sin bok ”Kulturarv och museer” hur han under sitt sextioåriga förvärvsliv arbetat för museernas och kulturarvsvärldens utveckling både på riks- och lokalnivå.

Som avslutning bjöds mötesdeltagarna på kaffe/te och smörgås i bibliotekets kafeteria.